de Stichting

De Stichting

 

Het doel

Het doel, van de Stichting Vrienden van Pater Peeters (VvPP) is allereerst om duurzaam te investeren in een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen in de provincies oost en west Kasayi van Congo.

 

VvPP gelooft dat kinderen de toekomst van Congo in handen hebben en dat zij hierin gesteund worden door de vrouwen die in staat zijn te verbinden. Kinderen en vrouwen die zelfstandig sterker in het leven staan kunnen veel betekenen voor verbeteringen in hun omgeving. Door hen te steunen wil VvPP hun zelfredzaamheid vergroten zodat zij in staat zijn het verschil te maken in de toekomst van Congo. Daarnaast kan VvPP selectief Noodhulp projecten ondersteunen.

 

Om het doel te kunnen realiseren zamelt VvPP gelden in en financiert ze hiermee geselecteerde projecten.

Projecten 2018

Ieder jaar worden projecten in COngo Kasayï ondersteund. Klik hier voor de lijst van projecten in 2018.

 

De toekomst

Om het werk in Congo te kunnen voortzetten ligt een tweeledige uitdaging, lukt het:

de dalende inkomsten lijn te stabiliseren en zelfs om te buigen in een stijgende lijn?

de projecten te vinden die werkelijk het verschil gaan maken in Congo.

 

VvPP is ervan overtuigt dat verschil gemaakt kan worden door kinderen en vrouwen en kiest ervoor haar steun rondom ‘KIND’ en ‘VROUW’ te centraliseren. Daarnaast is gekozen voor twee extra categorieën, te weten ‘INFRASTRUCTUUR’ en ‘NOODHULP’

 

Klik op de categorieën voor een nadere toegelichting

Duurzame zelfredzaamheid

De doelstelling ‘zelfredzaamheid vergroten’ is gekozen om de Congolese gemeenschappen in oost en west Kasayi in staat te stellen een zelfstandig leven op te bouwen, zonder hulp en bemoeienis van anderen na een bepaalde tijd. Bij zelfredzaamheid gaat het immers om het vermogen zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen. ‘zonder hulp en bemoeienis’ houdt ook in dat je het, na enige ondersteuning, redt zonder geld van buitenaf. Dat je zelf in staat bent weer anderen in je omgeving te helpen, zodat niet alleen een individu het redt maar ook het gezin en de woongemeenschappen. Met deze hulp-cirkel sluiten we het verduurzamen van de zelfredzaamheid. Dit programma kent een viertal thema’s:

 

  1. Basis op Orde, zorgt er letterlijk voor dat een aantal basis zaken op orde zijn. Hierbij valt te denken aan eten, drinken, veiligheid en een dak boven je hoofd. Denk hierbij aan projecten als armoede bestrijding, voedzame maaltijden, opvangen van straat- en weeskinderen en het realiseren van waterputten.
  2. Gezond zijn zorgt voor levendigheid en activiteit. Naast de basis op orde een cruciaal onderdeel om te kunnen functioneren. Denk hierbij aan projecten als tegengaan en behandeling HIV/ Aids & malaria, toegang tot medicijnen en het zorgen voor zuiver water.
  3. Leren is de basis om zelf op weg te gaan, maar ook van bewustwording van de eigen positie. Hierbij gaat het om projecten die naast lezen, schrijven en rekenen leren om de ‘basis op orde’ te krijgen, ‘gezond’ te blijven en hun stem te kunnen laten horen in de maatschappij.Denk hierbij aan projecten als alfabetisering, opvangen straat- en weeskinderen en ze naar school brengen, scholen opzetten in afgelegen gebieden om trek naar de stad te voorkomen.
  4. Op weg naar duurzame zelfstandigheid. Lukt het om voor je eigen inkomen te zorgen? Lukt het je om bij te dragen aan ontwikkeling en veiligheid van je directe en grote omgeving om zo de volgende generatie te helpen en meer zekerheid te geven. Denk hierbij aan een project als het verstrekken van microkredieten en inkomen genererende activiteiten.

 

Bewust wording

Belangrijk is het creëren van bewustwording bij de gever en de ontvanger van de steun. ‘Verhalen’ helpen de betrokkenheid te vergroten. Een gesteund project heeft dan ook de verplichting te zorgen voor het verhaal aan haar ondersteuner. Het verhaal bevat een omschrijving van het project, de mensen achter het project, de successen, de tegenslagen en de voortgang. Een verhaal levert steun en andersom levert steun een verhaal et cetera. Wederzijdse betrokkenheid geeft de kans een langdurige verbinding aan te gaan en te zoeken naar het verduurzamen van de relatie tussen donateur en de steun ter plaatse.

 

Onderdeel van de wederzijdse bewustwording is de communicatie zelf. Deze wordt tussen Congo en Nederland voornamelijk in het Frans gevoerd. De huidige digitale mogelijkheden bieden kansen op persoonlijk contact tussen de gever en de ontvanger zodat men beter op de hoogte is van de leefomgeving en wensen, maar ook van de wijze waarop men elkaar kan ondersteunen.

 

Fondsenwerving

De hulp die VvPP aan Congo verleent is gestart met Pater Jan Peeters. Een traditioneel katholieke achterban zorgt al jaren voor middelen zodat er ook werkelijk hulp geboden kan worden.

 

Om deze hulp ook in de toekomst te kunnen garanderen zullen we nieuwe wegen inslaan en op een bredere basis uw hulp vragen. Heeft u hier ideeën over dan horen we dit graag van u via een bericht in onze ideeënbus!

 

Fondsenbesteding

Voorafgaand aan een beleidsperiode wordt bepaald wat het indicatieve jaarbudget is tijdens deze periode. In de bestuursvergadering wordt ieder jaar het jaarbudget definitief bepaald voor het komende jaar.

 

Projecthulp

De stichting VvPP stelt voor de komende 5 jaar jaarlijks € 100.000,- ter beschikking van projecten in Congo.

Het bedrag van de projecthulp wordt besteed ter realisatie van aanvragen in een van de 4 categorieën waar VvPP het verschil wil maken. Het bestuur van VvPP zal met een brief uitleg geven aan de huidige projecten over deze aanpak. Daarnaast zal zij zoeken naar communicatie mogelijkheden in Congo om nieuwe projecten te bereiken. Op basis van de lijst aanvragers zal bij lokale partners advies worden ingewonnen. Uiteindelijk beslist het VvPP bestuur over de toekenning, zij zal ook zorgdragen voor de betaling aan de toegekende projecten.

 

Per regio en/of provincie of mogelijk per branche, streeft VvPP ernaar een coördinator aan te stellen voor het overzicht van de verschillende projecten.

 

Noodhulp

10% wordt gereserveerd voor noodhulp, mocht dit bedrag niet worden besteed dan blijft dit gereserveerd voor toekomstige noodhulp. Zit er meer dan € 50.000,- in de pot ‘Noodhulp’ dan kan besloten worden dit overschot te gebruiken voor projecten in de andere 3 categorieën.

 

 

De kosten en de besteding

Inkomsten & kosten

De Stichting VvPP kent op dit moment 2 vormen van inkomsten, te weten: via fondsenwerving en via rendement op het eigen vermogen. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn onder te verdelen in:

 

  1. Bestuurskosten. Alle bestuursleden van de Stichting VvPP voeren hun taken 100% onbezoldigd uit.
  2. Fondsenwerving kosten. Van alle binnengekomen donateurs gelden (fondsenwerving) gaat 15% naar het servicebureau dat alle kosten van fondsenwervende activiteiten voor haar rekening neemt.
  3. Administratie kosten. Dit betreft de activiteiten voor de donateurs- en financiële administratie, deze kosten zijn voorzien in de 15% voor fondsenwerving.
  4. Beheerkosten en BTW. De beheerkosten zijn beperkt tot de reguliere bankkosten. Over de fondsenwerving en administratie is de wettelijke BTW verschuldigd.

 

Besteding

De inkomsten minus de kosten (totaal circa 18%) komt ten goede aan het stichtingsvermogen. Op basis hiervan bepaalt het VvPP stichtingsbestuur het beschikbare jaarbudget. Dit bedrag wordt voor de volle 100% besteed aan haar projecten in Congo.

Het bestuur

100% onbezoldigd

Het bestuur van de stichting Vrienden van Pater Peeters wordt geheel door vrijwilligers bestuurd. Dit gebeurt 100% onbezoldigd.

 

Voorzitter | Marijke Timmermans

Penningmeester | Jacques Schram

Secretaris | Annemie de Swart

Bestuurslid | Jos Verschuren

Bestuurslid | Jan de Constant Rebecque

Adviseur | Frans Douwen (geen bestuurslid)

 

Contact

Pater Peeters

De man

Er zijn mensen die het verschil weten te maken. Pater Jan Peeters was zo iemand. Klik hier en lees zijn verhaal.

 

Het ontstaan van de Stichting

De Stichting Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978.

 

Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In België en Nederland beter bekend als paters Scheutisten. In zijn geboorte dorp Ulvenhout was een comité actief om zijn werk in Congo financieel te ondersteunen en hieruit is de Stichting Vrienden van Pater Peeters ontstaan. Pater Peeters is op 23 december 2005 op Sparrendaal te Vught overleden.

Het financieel ondersteunen vanuit Nederland, Ulvenhout, van projecten in Oost en West Kasayi (Rép. Dém. du Congo) wordt voortgezet. In 35 jaar is de situatie in donorland, Nederland, en het ontvangende land, Congo, dusdanig veranderd dat aanpassingen nodig zijn. Er is vergrijzing in Nederland en afname in het donateurs bestand. In onze regio in Congo zijn, naast de Afrikaanse paters en leken, nog enkele Europese Scheutisten paters actief.

 

Het Beleidsplan

Op deze pagina leest u over het beleid dat de Stichting Vrienden dan Pater Peters voert. Wilt u het hele document lezen klik dan hier.

 

Zoals u ziet besteden wij 0,- euro aan ons bestuur en haar bestuursleden,dit geldt voor zowel de wervende als aan de bestedende kant.Een echt onbezoldigd bestuur dus!

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

 

Statuten

Statuten van de Stichting Vrienden van Pater Peeters kun u hier vinden.

Copyright © All Rights Reserved